ISTORIJAT

Po stupanju na snagu Zakona o sportu iz 1996. godine tadašnja SOFK-a se transformiše, kao što je to zaknodavac predvideo, u Sportski savez, odnosno udruženje klubova sa teritorije Opštine Vršac - Sportski savez Vršca.logo ss1

Rok za transformisanje bio je određen do 31.12.1997. godine. Osnivačka Skupština Sportskog Saveza 

Vršac održana je 16.12.1997. godine u Skupštini Opštine Vršac. Prisustvovalo je 38 predstavnika klubova osnivača. Skupština je jednoglasno, a u skladu sa zakonom o sportu (Sl. glanik R.S. broj 52/1996.) donela ODLUKU O TRANSFORMACIJI u sportu, organizaciju sa statusom udruženja građanja i upisuje se u registar sportskih organizacija, kao udruženja, sportskih društava i saveza, koji vodi Ministarstvo za omladinu i sport Republike Srbije. 

Opština je, takođe, donela jednoglasnu ODLUKU O USVAJANJU STATUTA SPORTSKOG SAVEZA VRŠAC.

Po usvojenom Statutu jednoglasnom ODLUKOM SKUPŠTINE izabrani su organi i to: 

  • -Predsednik Sportskog saveza 
  • -Upravni odbor i Nadzorni odbor

Ostali organi i komisije formirali su se po članu 98. Statuta Sportskog saveza. Za podnošenje prijave ovlašćen je tadašnji član Izvršnog odbora SO za kulturu, obrazovanje i sport pok. Milan Radusin. Za prvog predsednika Sportskog Saveza je izabran Miodrag Cvetković koji je po Statutu bio i predsednik Upravnog odbora. Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Dušan Jovančić.

Sportski savez je svoju delatnost obavljao u skladu sa Statutom Sportskog Saveza, kao i zakonskim odredbama i zaključcima Izvšnog odbora i Skupštine Opštine Vršac. U početku svoga rada Sportski Savez 

Vršca bio je upućen na samoga sebe, jer glavni oslonac (naročito u saradnji na stručnom planu) Udruženje pedagoga nije radilo. 

Kasnijim formiranjem i obnovom Udruženja pedagoga fizičke kulture Vršac, počinje logička saradnja koja, na obostrano zadovoljstvo, traje i danas.

Saradnja sa klubovima je odlična. Sportski Savez je na svim manifestacijama i organizacijama raznih oblika, kao i pri odigravanju utakmica iz osnovne delatnosti klubova, uzimao učešće, kako u tehničkoj pomoći, tako i u logističkoj podršci svima koji su se Sportskom Savezu za to obraćali.

Sportski Savez, takođe u skladu sa Statutom, a mimo osnovnih programskih delatnosti, neguje i samostalne akcije u okviru rada sa decom, omladinom i starijom populacijom (veterani). 

Jedini segment sportskog organizovanja nije ostvaren u organizovanju Olimpijskih igara radnika Srbije, jer pored svih nastojanja i ubeđivanja da je saradnja Sportskog Saveza i Sindikata neminovna, do te saradnje nikada nije došlo, jer su predstavnici sindikata na sve molbe i predloge Sportskog Saveza ostali nemi.

Poslednjih godina izuzetna je saradnja na polju školskog sporta, Savez je organizator ili suorganizator, na brojnim takmičenjima.

Shodno Statutu i Pravilniku Sportskog Saveza, posle pauze od skoro 10 godina, obnovljen je izbor SPORTISTE GODINE grada, a takođe i učešće na izborima za najboljeg sportistu Južnog Banata. Obe ove priredbe postale su tradicionalne, veoma su posećene i na njima svoje učešce uzimaju sportisti nosioci najvećih priznanja Vojvodine, Srbije, Evrope i Sveta.

Danas je Sportski Savez Vršca porodica sa 97 članova, iz svih sportova, sa teritorije Opštine Vršac.